Fixservis logo
0
0 €

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a informácia o ochrane osobných údajov a súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti

 

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia podmienok zmluvy, za účelom spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
 2. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov a/alebo sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.
 3. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 4. Objednaním služby kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky skutočnosti a informácie, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvu ako aj pri všetkých ďalších právnych vzťahoch súvisiacich s touto zmluvou podlieha obchodnému tajomstvu.

Informácia o ochrane osobných údajov a súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti.

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych
a nových produktoch a službách a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie,
a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať̌ ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické
z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: 02/22133399 Alebo pošlite email na: info@fixservis.sk

OBSAH

 1. Kto je prevádzkovateľ vašich osobných údajov?
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 7. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
 8. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 9. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
 1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
  1. Prevadzkovateľ osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je prevádzkovateľvašich osobných údajov spoločnosť: iFix s.r.o. Námestie hraničiarov 6A, 851 03 Bratislava - Petržalka
 2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
  1. Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť̌ a riešiť̌ vaše potreby.
  2. Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
  3. Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
  4. Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí.
  5. Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať̌ vhodné produkty a služby.
  6. Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.
  7. Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť̌ na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.
 3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?
  1. Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.
  2. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.
 4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?
  1. Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:
   1. ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,
   2. automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,
   3. prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.
  2. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.
 5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?
  1. Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.
  2. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.
 6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ̌ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
  1. Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď̌ váš súhlas odvoláte.
  2. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď̌ ho odvoláte.
  3. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.
 7. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
  1. Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú́ osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú́ zmluvu o spracúvaní́ osobných údajov, na základe čoho sú́ tiež povinní́ dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.
 8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
  1. Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
  2. Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
  3. Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
   aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
   alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
  4. Právo na prístup k osobným údajom
  5. Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
  6. Právo na opravu
  7. Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.
  8. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
  9. V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať̌. Každá takáto žiadosť̌ však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť iFix, s.r.o má povinnosť̌ alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.
  10. Právo na obmedzenie spracovania
  11. Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.
  12. Právo na prenositeľnosť údajov
  13. Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
  14. Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
  15. Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
   a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
  16. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
  17. S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
  18. Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?
  19. Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 02/22133399 poslaním e-mailu na adresu: info@fixservis.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: iFix s.r.o., Námestie hraničiarov 6A, 851 03 Bratislava - Petržalka.
  20. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.
  21. Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?
  22. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.
 9. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?
  1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
   že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.
  2. Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?
   1. Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.
   2. Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.
   3. Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať̌ iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť̌.
   4. Váš vlastnoručný podpis.
  3. Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?
   1. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
   2. Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.
   3. Písomným vyhlásením podaným v ktorejkoľvek pobočke. Aktuálny zoznam pobočiek nájdete tu: http://www.fixservis.sk/kontakt

Ekológia na prvom mieste

Neustále zlepšujeme našu uhlíkovú stopu, aby sme chránili našu planétu. Prečítajte si viac o tom, ako prispôsobujeme naše procesy, aby sme znížili našu stopu.

Viac informácíí